Halk Meclisi Başbakan’ın Katılımıyla 3. Yasama Dönemi 1. Olağan Oturumu Çalışmalarına Başladı

ŞAM – Bu öğleden sonra, Halk Meclisi, Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ başkanlığındaki üçüncü yasama döneminin ilk olağan oturumunu Başbakan, Mühendis Hüseyin Arnus ve bakanların huzurunda başladı.

Oturumun başında Meclis, bazı kanun tasarısını incelemek ve bunlarla ilgili gerekli raporları hazırlamak üzere yetkili komitelere havale etti.

Meclis önünde yaptığı konuşmada Sabbağ, Halk Meclisi ve Bakanların halka ve millete hizmet etmek için birlikte çalışacaklarını belirterek, Suriye’nin kötülük, saldırganlık, terörizm ve her türlü ekonomik, enformasyonel, psikolojik ve diplomatik savaşların, özellikle de kahraman Suriye Arap Ordusunun teröre karşı elde ettiği ve edeceği büyük zaferlerden sonra karşı karşıya gelme yolunda önemli bir aşamayı başarıyla geçtiğini belirtti.

Sabbağ, Suriye Arap Ordusu’nu, salih şehitlerin ruhlarını ve cesur yaralıları, ordusunun ve liderinin arkasında can ve vicdan sahibi olarak duran sadık Suriye halkını selamlayarak, Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın görevler ve zorluklarla başa çıkmada Halk Meclisi üyelerine ve hükümet üyelerine yaptığı konuşmalarda bahsettiği yaklaşıma bağlı kalma gereğini vurguladı ve en önemli başlıkları arasında, Suriye’nin maruz kaldığı baskı ve kuşatma ışığında halkın ihtiyaçlarını mümkün olan en iyi ve en uygun şekilde karşılama imkanına ve becerisine sahip olmak olduğunu vurguladı.

Başbakan Müh. Arnus Halk Meclisi önünde Hükumet beyanını açıklamasında, terör kalıntılarıyla mücadelenin devam edeceğini, hukukun üstünlüğünü sağlamak, kamu düzenini korumak, vatandaşların emniyeti ve güvenliğini sağlamak, kahraman silahlı kuvvetlerimize azim ve gerekli kaynakları sağlamak için çalışılacağını, şehit ve ailelerine tüm aidatların ödenmesinin takip edileceğini, yaralılara ve ailelerine sağlık ve manevi bakımın sağlanacağını, bunun hizmet, bakım ve rehabilitasyon programları oluşturmayı, yaralılara destek ve bakım sağlamaya devam etmeyi, çeşitli alanlara katılımlarını artırmayı, kendileri ve şehit aileleri için ekonomik ve sosyal güçlendirme programları geliştirmeyi içerdiğini ifade etti.

Başbakan Arnus hükumetin öncelikleri arasında, ihtiyaçları karşılamak ve maliyetleri düşürmek için üretimi teşvik etmek, ekonomiyi desteklemek ve iş fırsatlarını artırmak için her türden yatırımı teşvik etmeye odaklanarak, mevcut imkanla dahilinde gelirleri artırmaya (devlet çalışanları için maaşlar ve teşvikler dahil) yardımcı olacak araçların tartışılması olduğunu belirterek, özellikle para politikaları, ulusal para birimine destek, pazara giren ürünlerin maliyetini düşürmeye yönelik iç ticaret politikaları, ithalatı rasyonelleştirmeyi amaçlayan dış ticaret politikaları ve yerli üretimi teşvik etmek başta olmak üzere Suriye Lirası’nın satın alma gücünü korumaya doğrudan veya dolaylı etkisi olan müdahalelere odaklanarak, yüksek fiyat artışlarıyla mücadele edileceğini ifade etti.

Başbakan Arnus, etkili rekabeti sağlamak, tekeli önlemek, fiyatları kontrol etmek ve gerekli gıda ve tüketim mallarının uygun şartnamelerde bulunmasını sağlamak için pazarlar üzerindeki kontroller sıkılaştırılacak, olumlu müdahale kurumlarının rolünü güçlendirirken, coğrafi mevcudiyetlerinin genişletilerek bunlar eşit bir şekilde dağıtılacak. Ayrıca, temel tüketici sepetini oluşturan belirli bir mal ve malzeme grubu sağlamak ve sınırlı gelire sahip insanlar üzerindeki yükü azaltacak şekilde fiyatların kontrol edilmesine çalışılacağını ifade etti.

Arnus, vatandaşların ev tüp gazı, mazot ve benzin ihtiyaçlarını karşılamak, elektrik kesintisini mümkün olan en aza indirgemek ve farklı bölgeler arasında adil dağıtımın sağlanacağını vurguladı.

Üretken faaliyetin geri dönüşünü ve gelişimini hızlandırmak amacıyla üretimi teşvik etmek ve hasarlı ve durmuş projeleri desteklemek; Üretim gereksinimlerinin ve enerji taşıyıcılarının sağlanması, gerekli ve uygun finansman kaynakları, yatırımların artırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi ile yerli ve yabancı özel sektörü uzmanlık ve teknolojiye yatırım ve transfer etmeye teşvik etmek, iş olanaklarını artırmak, ihracat tabanını çeşitlendirmek, karşılaşılan engelleri aşarak, finansman elde etmelerini sağlayarak, ürünlerinin iç ve dış pazarlara ulaşmasını sağlayarak ve aile ekonomisini destekleyerek küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik kalkınma faaliyetlerini desteklemek, sektörel ve coğrafi olarak çeşitliliğini artırmak.

İthalat prosedürlerinin etkinliğini artırarak, sınır ötesi mal akışını ve Suriye ürünlerinin dış pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla, faiz oranı destek programı üzerinde çalışmaya devam ederken, öncelikli üretken ve hizmet sektörlerini harekete geçirmek ve dış ticaretin etkinliğini artırmak amacıyla bankaları özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için verimli ve düşünceli kredilendirmeye teşvik etmek; ithalat ve ihracat icraatlarının iyilşetirilmesi yolları, ulusal ürünün kalitesini destekleyen sistemlerin, politikaların ve çerçevelerin yeterliliğini sağlamak, ithalatı rasyonelleştirmeye devam etmek, yerel üretim için çalışılmış korumayı uygulamak ve gümrük sisteminin performansını, kaçakçılık olgusunun azaltılmasına ve yerel üretimin korunmasına yönelik gerekliliklerin desteklenmesine, zaman ve maliyet açısından gümrük yüklerinin azaltılmasına katkıda bulunacak şekilde yenilemek.

İç pazarları organize etmek ve kontrol etmek, adil rekabeti sağlamak ve tekeli sınırlamak için yeni denetim mekanizmaları ve ticari sistemler geliştirmek, yerel pazarlarda ürün kalitesini sağlamak, şartnamelere ve standartlara bağlı kalmak, ürünleri ve fiyatlarını izlemek, sübvansiyonlu mal kaçakçılığını sınırlamak, kaçakçılıkla mücadele ve tüketici haklarını korumak.

Temel malzeme ve malların stratejik rezervlerini ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak sağlamak.

– Aşırı kalabalığı azaltmak, vatandaşların sağlığını korumak ve üzerlerindeki yükleri azaltmak için pozitif müdahale kurumlarının mekanizmalarını geliştirmek ve yaygınlığını artırmak.

Silo ve değirmenlerin rehabilitasyonu ve ihtiyacı karşılayan yeni silo ve değirmenlerin yapımı; İllerdeki fırıncılık üretim hatlarının artırılması.

Güveni artırmak ve karşılıklı bir ilişki kurmak için vatandaşla samimi bir ilişki benimsemek, piyasaları ve fiyatları izlemek ve onları kontrol etmede etkili bir ortağa dönüşmesini sağlamak.

Tüketici Kooperatifleri Birlikleri Yasasını geliştirmek, ulusal özel sektör ile ortaklığı harekete geçirmek ve en düşük maliyetlerle mal akışını sağlamak için yaptırımlarla mücadelede bir ortak olarak görmek.

Tarımsal üretim ve tarım endüstrilerinin desteklenmesine, tüm üretim gereksinimlerinin ve yardımcı hizmetlerin sağlanmasına, yatırım yapılabilir arazilere yeniden yatırım yapılmasına, hem bitkisel hem de hayvancılık şıklarıyla tarımsal üretiminin artırılması ve nüfusa gıda sağlanması, kalite standartlarına uygun sürdürülebilir bir önemli ürün stoğuna ulaşılmasına dayanan gıda güvenliği gerçeğinin iyileştirilmesi.

Bilimsel araştırma ve tarımsal yayıma dayalı olarak tarımsal üretimin verimliliğini artırmak, çiftçilere sağlanan yardımcı hizmetlerin geliştirilmesi ve kırsal alanlarda iş olanaklarını artıran küçük ve orta ölçekli kalkınma amaçlı tarım projelerinin yaygınlaştırılması.

Su kaynaklarının korunmasına yönelik mevzuatın güncellenmesi, su kullanımının teknik ve ekonomik verimliliğinin artırılması, sulama suyu yönetimine katılımcı bir yaklaşım geliştirilmesi, su kullanıcı birliklerinin rolünün etkinleştirilmesi, sulama projelerinin, kanalizasyon hatlarının ve arıtma tesislerinin uygulamaya ve iyileştirilmesine devam edilmesi ve su kaynakları yönetmeliğinin derecesinin yükseltilmesi sürecine devam edilmesi, Bunun için gerekli tesislerin (barajlar – setler – kuyular) rehabilitasyonu ve kurulması, iklim değişikliklerinin neden olduğu su kıtlığı koşullarında stratejik su ihtiyaçlarını sağlamak için kıyı, orta ve güney bölgelerde içme suyu ve stratejik enerji ve sanayi tesislerine destekleyici bir su kaynağı ve rezerv sağlamak için çalışmak.

Endüstriyel ürünlere yönelik pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla, sanayi kamu sektörünü yeniden biçimlendirmek, kurumlarını reforme ederek, mevcut sektörlerde yapısal bir değişikliğe neden olmak, yeni endüstrileri tanıtmak, teknoloji kullanımını artırmak ve mevcut emeği optimize ederek üretim tabanını çeşitlendirmek, değer zincirlerinin birbirine bağlılığını güçlendirmek ve verimliliği artırmak amacıyla, endüstriyel ürünlere yönelik pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla reform yapmak, sınai özel sektörün geliştirilmesi ve karşılaştığı engellerin aşılması, üretimin ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmak ve birçok aileye gelir getirmedeki öneminden hareketle aile sanayi (zanaatkarlık ve geleneksel) sektörünü geliştirmek, yerli ve yabancı tüketicilerin beğenisine uygun, katma değeri yüksek üretken sektörlere odaklanan, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi firmaları ve tarımsal hayvancılık projeleri sunan ürünler sunmak.

Turizm sektörünün ekonomik kalkınmadaki rolünü yeniden tesis etmek, altyapısını geliştirerek, rekabetçi fiyatlarla sunduğu hizmet kalitesini en iyi sağlık ve çevre standartlarına bağlı kalarak iyileştirmek, turizm yatırım ortamını iyileştirmek, prosedürleri basitleştirmek ve yatırımcılar için gerekli kolaylıkları sağlamak amacıyla geliştirilmesi ve tamamlanması Suriyeli ailenin ihtiyaçlarını karşılayan birçok popüler turizm projesini hayata geçirmek.

Enerji güvenliğini sağlamak ve mevcut kaynakların optimum kullanımı için adımlar atmak.

Üretime hizmet eden önceliklere göre petrol, gaz, petrol türevleri ve elektrik ihtiyaçlarının mümkün olduğunca karşılanması ve enerji sektöründeki hasarlı tesis ve tesislerin rehabilitasyonu için çalışmak.

Elektrik sisteminin istikrarını sağlamak ve elektrik enerjisi üretme, iletme ve dağıtma yeteneklerini artırmak.

Etkilenen bölgelerdeki petrol ve gaz üretim tesisleri ve enerji tesislerinin, mali ve maddi yetenekler ve uygulama öncelikleriyle orantılı olarak kademeli bir şekilde rehabilitasyonu.

Petrol ve gaz türevlerinin dağıtım mekanizmasının iyileştirilmesi ve tüm valiliklerde kontrol edilmesi.

Yenilenebilir enerjilerin üretimi ve kullanımına yatırımın teşvik edilmesi.

Ulusal Konut Stratejisi’nin Ulusal Bölgesel Planlama Çerçevesi ve Ulusal Konut ve Konut Haritası’nın yönergelerine uygun olarak uygulanmasının takibi; Kentsel genişleme eğilimlerinin belirlenmesi, tarım arazilerinin korunması, artan konut ürününe yönelik talebin karşılanması, yerinden edilmişlerin geri dönüşü için planların oluşturulması, özel sektörün konut planlarını karşılamada kamu sektörünün rolüne paralel kentsel projeleri hayata geçirebilmesi ve konut işbirliği sektörünün hedeflerine ulaşması için gerekli iş gereksinimlerinin sağlanması ve uygulamayı takip etmesi Konut programları (kamu, özel, kooperatif) ve sistemleri yeniden inşa aşamasına uygun bir şekilde güncellemeye devam etmek.

Dengeli gelişme, güvenlik, konfor ve hız faktörleri perspektifine göre ulaşım ağlarının (karayolu, demiryolu, hava ve deniz) geliştirilmesi.

Tüm bölgelere erişimi iyileştirmek, komşu ülkelerle bağlantıyı tamamlamak ve üretim merkezlerini ihracat kapılarına bağlamak.

Serbest bölgelerin demiryollarına bağlanması, kuru limanlar kurulması ve mevcut havalimanlarının ve limanların hazırlığı ve gelişiminin sürdürülmesi.

Ulaşım kullanımının azaltılması çevreyi kirletmek demektir.

Verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin başlatılması, bu sektörün altyapısının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi, etkilenen bölgelere hizmetin geri getirilmesi ve pazarın şirketlerin ve bireylerin genç nesli çekmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve modern teknolojilerin kullanımı konusunda eğitilmesi, yerel ve küresel pazara yönelik yazılım sektörünü teşvik etmek ve e-devlet projesi üzerinde çalışmalarını sürdürmek.

Eğitimi işgücü piyasası ile ilişkilendirmek, eğitim sürecinin gerekliliklerini sağlamak ve kalitesini yükseltmek için uluslararası standartlara ve göstergelere ayak uydurmak için eğitim sistemini desteklemeye devam etmek, nicelik ve nitelik olarak seviyesini yükseltmek için çalışmak.

Savaştan etkilenen ailelere ve en yoksullara dikkat ederek ekonomik durum ile nüfus artışı arasında bir denge sağlamak ve en savunmasız gruplara destek sağlamak.

Tıbbi ekipman, ilaç ve sağlık hizmetleri sağlayarak vatandaşın bütünleşik ve güvenilir sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ve kaliteyi ve toplumun gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak.

Sosyal ve kültürel açıdan uyumlu Suriyeli ailenin inşasını teşvik etmek, kültürel, sosyal ve eğitim oluşumundaki rolünü harekete geçirmek, aidiyet ve vatandaşlık kültürünü teşvik etmek ve kültürel ve sanatsal alanlarda yaratıcılığı teşvik etmek.

Adil ve tarafsız bir yargının bağımsızlığını desteklemek, çalışmaları için gerekli şartları sağlamak, tarafsız ve etkili gözetim kurumlarının çalışmalarını geliştirmek, yolsuzlukla mücadele etmek, kurumların etkinliğini artırmak ve şeffaflık ve bütünlüğü artırmak.

İdari performansı iyileştirmek ve ekonomik büyümeyi artırmak için yapısal ve yapısal reformları destekleyerek kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve kurumsal şeffaflığın desteklenmesi.

Objektif ve sorumlu bir muamele için kamusal sorunları ve sorunları gündeme getirmek için millete ve vatandaşa hizmette ve medya özgürlükleri için uygun bir ortam yaratmada ve farklı görüşlere saygı duymada medyanın rolünü geliştirmek.

Mühendis Arnus: “Bu hükümet beyanında belirtilen politika ve programları uygulamak ve başarıyı hızlandırmak için, uygulamanın izlenmesine, çıktıların kalitesinin ölçülmesine ve vatandaşın geçim kaynaklarının ve kendisine sağlanan hizmetlerin kapsamlı gelişim üzerindeki etkisinin daima gelişimin başlangıç noktası ve hedefi olmak kaydıyla vatandaşın kalacağına dair güvence ile geliştirilmesine olanak tanıyan zaman yolları ve sektörel performans göstergeleri oluşturulacaktır”dedi.

S.Ş.

Check Also

Teröristlerden Kalma Mayın Patlamasında 3 Sivil Şehit ve 4 Yaralı Düştü

İDLİB – İdlib kırsalının güneyinde yer alan Han Şeyhun’un civarındaki arazilerde terör gruplarından kalma bir …