افتتاحیه فیستوال خرید ماهانه “ساخته شده در سوریه”  لاذقیه

افتتاحیه فیستوال خرید ماهانه “ساخته شده در سوریه”  لاذقیه